Platební a ubytovací podmínky

Platební a ubytovací podmínky

Penzionu Skalský mlýn, Lhota č.p. 53

platné od 1.4. 2011

 

1. Rezervace apartmánu, platební podmínky a podmínky storna rezervace

Na základě objednávky (elektronické přes rezervaci on-line případně emailem či telefonicky) ubytovatel rezervuje požadovaný volný termín zákazníkovi a to po dobu max. 10 dnů. Během této doby je nutné uhradit zálohu (50 % z ceny ubytovaní) na účet č. 154407065/0600, variabilní symbol (číslo Vašeho telefonu). Uhrazením zálohy zákazník potvrzuje, že se seznámil s poskytovanými službami, cenou za ubytování a těmito platebními a ubytovacími podmínkami, které jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi ubytovatelem a zákazníkem. Bez uhrazení zálohy není možné objednávku akceptovat a po marném uplynutí lhůty k zaplacení zálohy je rezervace zrušena. Po uhrazení zálohy obdržíte poštou daňový doklad. Doplatek ceny za ubytování je nutné uhradit tak, aby tato částka byla připsána na účet nejpozději v den příjezdu do penzionu. Zákazník má právo kdykoliv před začátkem pobytu, bez oznámení důvodu, odstoupit od rezervace. Avšak vyhrazujeme si právo tuto skutečnost oznámit  minimálně 30 dní před  začátkem pobytu. V tomto případě má zákazník nárok na vrácení 100 % již zaplacené zálohy. V případě, že zákazník neoznámí ubytovateli zrušení rezervace do 30. dne před příjezdem, je zákazník povinen zaplatit ubytovateli následující storno poplatky:

  • 29 - 22 dní  před příjezdem = 30 % zálohy
  • 21 - 15 dní  před příjezdem = 50 % zálohy
  • 14 -   0 dní  před příjezdem = 100 % zálohy

 

2. Ubytovací podmínky

Ubytovatel může ubytovat zákazníka, který se prokáže platným cestovním pasem, občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. Ubytovatel může ve zvláštních případech nabídnout zákazníkovi jiné než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky. Ubytovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování zákazníka ubytovat, a to od 14 hodin nejpozději do 17 hodin v den nástupu (příjezdu). Prosíme zákazníky, aby upřesnili hodinu příjezdu.

 

Při předání Vás seznámíme s objektem penzionu, jeho součástmi a inventářem apartmánu a předáme Vám klíče od vstupních dveří do penzionu a apartmánu. Jako ubytovatelé si vyhrazujeme právo vyžádat si od zákazníka vratnou kauci na dobu pobytu ve výši 2000,- Kč. Za škody, které způsobí na majetku ubytovacího zařízení, odpovídá v plném rozsahu. Při ztrátě klíčů zaplatí host škodu způsobenou ubytovateli ve výši 1000,- Kč.

Ubytování je povoleno pouze pro počet osob, který bude předem dohodnut. Toto se vztahuje i na pozemky, které k objektu patří. Pokud v objektu nebo na pozemcích patřících k objektu bude ubytován větší počet osob, má ubytovatel právo okamžitě a bez náhrady pobyt ukončit.

 

Během užívání apartmánu a součástí penzionu je nutné dodržovat následující zásady:

  • nestěhovat nábytek ani jeho části v apartmánu či z objektu ven
  • nesmí být prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace.
  • není dovoleno používat vlastních ohřevných elektrospotřebičů
  • není dovoleno ubytování s domácími zvířaty
  • zákazníci jsou povinni dodržovat zákaz vstupu na pokoje v lyžařské obuvi nebo značně znečištěné obuvi
  • zákazníkům není dovoleno brát na pokoj sportovní nářadí a jiné předměty, pro jejichž úschovu je vyhrazeno jiné místo
  • při odchodu z apartmánu či z objektu zhasnout světla, uzavřít okna,  přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry a zamčeny jak apartmány samotné, tak vstupní dveře do objektu
  • zákazník je povinen chovat se v apartmánu a v ostatních částech objektu tak, aby nevznikl požár
  • v apartmánech i v celém objektu je zákaz kouření (v případě zjištění kouření Vám bude stržena částka 500,- Kč z Vaší kauce), kouření je dovoleno pouze na místech k tomu určených (venkovní prostor)
  • šetřit vodou a energiemi
  • řádně pečovat o svěřený majetek
  • dodržovat noční klid od 22 do 7 hodin
  • udržovat pořádek, odpadky shromažďovat na místě k tomu určeném
  • parkování pouze na vyhrazeném parkovišti před objektem

 

V den odjezdu je zákazník povinen vyklidit a opustit pokoj do 10:00 hodin a klíče odevzdat správci penzionu, který provede zběžnou kontrolu pokoje. Ubytovatel si před Vaším odjezdem překontroluje stav apartmánu a jeho vybavení. Bude-li vše v pořádku vrátí zákazníkovi složenou kauci.

Zákazník je plně odpovědný za škody na užívaném apartmánu, objektu, jeho zařízení a vybavení způsobené jím nebo ostatními zúčastněnými osobami. Zákazník je povinen každou způsobenou škodu ohlásit a uhradit ubytovateli (nejpozději v den odjezdu).

   

Doufáme, že se Vám u nás v penzionu bude líbit a přejeme příjemný a ničím nerušený pobyt!